Identiteitsdocument van CBS Gaandeweg


Onze ideologieën:
Wij geloven in kinderen! Ieder kind heeft zijn eigen talenten en kwaliteiten. Het is onze taak de kinderen zo goed mogelijk tot hun recht te laten komen. We doen dit in een gezonde omgeving met behulp van structuur waarbij rust, reinheid en regelmaat uitgangspunt zijn. Wij zijn van mening dat deze grondhouding essentieel is voor de goede ontwikkeling en het welzijn van een kind.

Onze visie:In onze optiek mag iedere ouder er vanuit gaan dat op onze school het geven van goed en modern onderwijs, volgens de meest recente ontwikkelingen, gewaarborgd is. Het is echter ook onze taak kinderen zo goed mogelijk voor te bereiden op een toekomst, waarvan we nog niet precies weten hoe hij eruit ziet. Wij willen kinderen opleiden tot wereldburger! Dit betekent met aandacht voor elkaar, de maatschappij, het milieu en gezond gedrag. Dit maakt dat wij een grote verantwoordelijkheid voelen voor de ontwikkeling van het kind!
Onze missie:
CBS Gaandeweg, de gezonde keus,waar leren en opgroeien hand in hand gaan. Onze visie is gebaseerd op 4 pijlers:
  1. Veiligheid
  2. Duurzaamheid
  3. Fysieke gezondheid
  4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
  • We vinden het belangrijk dat we kinderen leren zich veilig te voelen binnen en buiten de school. We doen dit bijvoorbeeld door onze kinderen echt te ‘kennen’. Er is een goede school-ouderrelatie en betrokkenheid van beide kanten. Daarnaast wordt er ook aandacht besteed aan de veiligheid in het verkeer en de bevordering van de zelfstandigheid hierin.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen zich bewust zijn van de wereld om hen heen. We besteden aandacht aan duurzaamheid, bijvoorbeeld door bewust bezig te zijn met afvalscheiding, hergebruik producten.
  • We vinden het belangrijk dat kinderen bewust bezig zijn met fysieke gezondheid.  We doen dit bijvoorbeeld door bewust bezig te zijn met sporten, deelname aan het project Lekker Fit, waterdrink beleid en beleid schoolfruit.
  • We vinden het belangrijk dat de kinderen leren hoe je op een goede manier met elkaar omgaat, gedrag bij jezelf en anderen herkent en hierover met elkaar in gesprek gaat. Dit doen we bij ons op school door middel van de Kanjertraining. Ook vanuit onze Christelijke identiteit geven we kinderen de normen en waarden mee die passen bij ons geloof.
Bij alle beleidskeuzes die we maken zullen we toetsen of deze passen binnen onze visie.
 
Onze merkbelofte:
CBS Gaandeweg is anders dan de andere scholen in Zwanenburg. Wij hebben een duidelijke keus gemaakt ons te richten op gezondheid in al zijn facetten. Hiermee onderscheiden we ons van de andere scholen. Op onze school mag iedereen verwachten dat we goed doordacht te werk gaan en nadenken over wat en hoe we iets doen. Wij zetten ons voor 100 % in voor datgene wat past binnen onze visie. De centrale vraag voor ons is voortdurend: draagt dit bij aan het vormen van een wereldburger?

Onze unieke kracht:
De profilering die we hebben gekozen ligt dicht bij iedereen. Je zult je altijd herkennen in (een deel van) onze visie. De pijlers zijn van grote waarde voor onze samenleving en het werken aan al deze facetten is nodig om goed voorbereid volwassen te kunnen worden.

Onze kernwaarden:
Dit zijn de 4 pijlers waarop onze missie is gestoeld:
1. Duurzaamheid 2. Fysieke gezondheid 3. Veiligheid 4. Sociaal-emotionele ontwikkeling
Onze ambities:
Wij nemen ouders graag serieus! Het is belangrijk dat je iets te kiezen hebt als het gaat om de schoolkeuze van je kind. Wanneer je voor onze school kiest, kies je voor het welzijn van je kind.

Onze ambitie is deze visie breed uit te dragen binnen de regio en bekendheid te genereren zodat ouders weten dat zij een keus hebben.