Medezeggenschapsraad

De MR is bedoeld om de belangen van de school zo goed mogelijk te behartigen en daarmee een wettelijk recht van inspraak of instemming te geven aan ouders en teamleden bij beleidszaken. De bevoegdheden van de Medezeggenschapsraad zijn vastgelegd in een reglement. In dit reglement staat geregeld wanneer: de MR mag adviseren, de MR instemming moet verlenen en dat het bestuur uitsluitend beslist. Derhalve heeft de MR het recht om over alle schoolaangelegenheden te spreken en desgewenst aan het bestuur voorstellen te doen over alle zaken die de school aangaan.

Eén van de belangrijkste taken van de MR is het naar vermogen bevorderen van openheid, openbaarheid en onderling overleg in de school. Te bespreken onderwerpen in de MR zijn bv.: schoolplan, activiteitenplan, formatieplan, vakantierooster en schoolorganisatie. De MR op onze school bestaat uit twee ouders en twee teamleden. 
 
U kunt op onze website de notulen lezen van de MR vergaderingen.
 
Oudergeleding MR;
Daniëlle Knook, moeder van Tycho groep 4.
Martijn Jordans, vader van Angeline groep 4
 
 Leerkrachtgeleding MR;
Nathalie Vermeule
Rachel de Vos-Kombrink